نسرين سرافرازی

نسرين سرافرازی

متخصص

تخصص

زنان و زايمان

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر نسرين سرافرازی

سوابق تحصيلی:

  • گذراندن دوره پزشكی عمومی در دانشگاه شيراز و در سال 61 تا 67
  • گذراندن دوره تخصصی زنان در دانشگاه علوم پزشكی تهران

سوابق شغلی:

  • 2 سال عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد
  • 2 سال طرح در رباط كريم
  • 6 سال در بيمارستان طرفه تحت نظر دانشگاه علوم پزشكی،شهيد بهشتی و دانشگاه بين المللی
  • 8 سال در بيمارستان سوم شعبان
  • 4 سال مدير گروه بخش زنان بيمارستان سوم شعبان