فروغ كياسالار

فروغ كياسالار

متخصص

تخصص

اطفال

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر فروغ كياسالار

سوابق تحصيلی: پزشك عمومی فارق التحصيل از دانشگاه علوم پزشكی ايران، تخصص كودكان
سابقه شغلی: سابقه كار در بيمارستان بازرگانان از سال 1382