سيد حسن مقدسی

سيد حسن مقدسی

متخصص

تخصص

راديولوژی و سونوگرافی

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر سيد حسن مقدسی

سوابق تحصيلی:

  • فارغ التحصيل پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران در سال 1363
  • فارغ التحصيل تخصصی راديولوژی از دانشگاه علوم پزشكی تهران در سال 1373

سوابق شغلی:

  • رئيس بخش راديولوژی بيمارستان خانواده 20 سال
  • سابقه كار در مطب به مدت 30 سال