دكتر مينا زاهدی


دندانپزشک

سوابق تحصيلی:

  • تحصيل در دانشگاه گوتنبرگ آلمان

سوابق شغلی:

  • سابقه اشتغال در آلمان
  • بيش از 37 سال سابقه در مطب و درمانگاه های ولی الله و سيدالشهدا عليه السلام در تهران
  • معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی