دكتر سيد عبدالصاحب واصلی


دندانپزشک

سوابغ شغلی:

  • معاون اداره كل روابط عمومی و بين الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
  • مدير بيمارستان حضرت سيدالشهداء عليه السلام
  • مسئول بخش دندانپزشكی بيمارستان حضرت سيدالشهداء عليه السلام