دكتر محمدرضا عزيزی


مغز و اعصاب

سوابق تحصيلی:

  • فارق التحصيل در رشته متخصص مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی