دكتر مرتضی مقدم


گوش و حلق و بينی

سوابق تحصيلی:

  • فارق التحصيل در رشته پزشكی عمومی در سال 1357
  • فارق الحصيل در رشته تخصصی گوش و حلق و بينی در سال 1364

سوابق شغلی:

  • سابقه كار در شهرهای گرگان و بندلنگه
  • دوره رزيدنتی سال 60 الی 64 در بيمارستان اميراعلم دانشگاه تهران
  • در سال 64 تا 69 در شهرهای ساری و رامسر مشغول به كار بوده و بعد از آن در تهران مشغول شده اند