تقدير از مقام پرستار


ای وسعت صبر واستقامت ،ای نوازشگر جان ،ای ميراث دار مهربانی ،ضرب آنگ قدم هايت ، اميد را به رگ حيات جاری
 مي سازد. زمين را به عطر نامت آذين بسته ايم دنيا ايثار بی مانند شما ار با صدای بلند می ستايد روزتان مبارك