دكتر حميد رضا مرادی


علوم آزمايشگاهی

سوابق تحصيلی:

  • فارغ التحصيل از دانشگاه شهيد بهشتی در سال 1378

سوابق شغلی:

  • مسئول فنی و رياست آزمايشگاه مركزی بهداشت دانشگاه شهيد بهشتی به مدت 10 سال